วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

มีความเป็นเลิศทางด้านทักษะ ก้าวทันเทคโนโลยี มีจิตอาสา พัฒนาสังคม