คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย

1. นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล ประธานมูลนิธิยะลาบำรุงผดุงประชา       ที่ปรึกษากรรมการบริหาร

2.นายพงษ์ศักดิ์            ยิ่งชนม์เจริญ            ผู้รับใบอนุญาต      กรรมการบริหาร

3. นายโสภณ               อัชฌารัศมิ์              ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการบริหาร

4. นายกรธวัช              รัตนโชติ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการบริหาร

5. นายปิติพงศ์             พรศิริประทาน           ผู้ทรงคุณวุฒิ        กรรมการบริหาร

6. นางมะลูดิง              ตีโด                       ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการบริหาร

7. นายศรีเดช              กอวิวัฒนาการ                                   กรรมการบริหาร

8. นางสมพร                กิติสาธร                 ผู้อำนวยการ         กรรมการและเลขานุการ

9.  นางสาววันเพ็ญ        สถาวรกวิน              ผู้แทนครู             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ