ประวัติการจัดตั้ง

ประวัติสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ……วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา……………………………………………………………….

ที่ตั้ง…….เลขที่ 1  ถนนเทศบาล 3  ตำบลสะเตง  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   95000………..………

โทรศัพท์………..0-7321-2338……………………….. โทรสาร……….0-7324-7565…………………………………..

Website………www.pdc.go.th…………….………. E – mail ……phadung_yala@hotmail.co.th ……

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน……….

จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ………..16   มิถุนายน   2524……………………………………………………….

นับรวมถึงปีการศึกษา 2561  เป็นเวลา….37….ปี

ที่ตั้งของวิทยาลัยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ  จรดกับ โรงแรมยะลารามา

ทิศใต้      จรดกับ ถนนธนวิถี

ทิศตะวันออก จรดกับ    ทางเดินรถไฟ

ทิศตะวันตก  จรดกับ โรงเรียนเทศบาล 4

ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วยสถานศึกษา วัด ย่านธุรกิจ  ชุมชน  สถานพยาบาลของชุมชน สถานีรถไฟ สถานีดับเพลิงย่อย

ภาพรวมชุมชนในพื้นที่ ลักษณะของชุมชนที่วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมืองในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีประชากรประมาณ 500,814 คนประชาชนร้อยละ75.42 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 24.25  นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.33 นับถือศาสนาอื่นๆ  ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขายและเกษตรกรรม หน่วยงาน  สถานประกอบการและชุมชนให้ความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา  อาทิ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ อีกทั้งวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมระหว่างวิทยาลัย ชุมชน ในการพัฒนาทักษะทางด้าน ICT โดยจัดอบรมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน สถานประกอบการและชุมชนให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานสถานประกอบการและชุมชนอยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ …4.60…. ไร่  …-.. งาน …-… ตารางวา

ปัจจุบันวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา เป็นวิทยาลัยขนาดเล็ก เปิดทำการสอนระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในรอบ 4 ปี การศึกษาที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษาเฉลี่ยปีการศึกษาละ 410 คน และคาดการณ์ใน 4 ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนนักศึกษา เฉลี่ยปีการศึกษาละ 500 คน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (เก่ง  ดี มีสุข)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตนเอง มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และชุมชน มีจรรยาบรรณในวิขาชีพ มีความศรัทธาในสถาบันและองค์กร มีทักษะทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง  จบแล้วมีงานทำ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน สถานประกอบการทั้งภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน และสังคม