การแข่งขันตอบปัญหาบัญชีและภาษีประเภททีม

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชมภูนิกข์ อารีย์ นางสาวลลิดา ภมรทัพ นักศึกษาระดับ ปวส.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นางสาวขนิษฐา รามแก้ว นักศึกษาระดับ ปวส.2/1 นางสาวณัฏฐณิชา แก้วแดง นักศึกษาระดับ ปวส.1/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันตอบปัญหาบัญชีและภาษีประเภททีม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/zUx8PZDLZKWzrgma7