ผลการแข่งขัน แข่งขันทักษะ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสาขา
การสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Multiple Choice)
และการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ผลการแข่งขัน
วิทยาลัยได้รับโล่รางวัลสถาบันการศึกษา
ที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีเด่น อันดับที่ 2
นายนัฐพงษ์ เปงหล้า ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์
(Web Design)

ภาพกิจกรรม :  https://photos.app.goo.gl/koxvTUmDNeixLsbY8