กิจกรรมจิตอาสาอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ

23- 28 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลาจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมจิตอาสาอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 10

ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/t9jenaMivu9URohE9